Quản lý chức vụ

Sau khi thêm mới chức vụ thành công, người dùng có thể quản lý chức vụ bằng các tính năng của hệ thống, bao gồm:

- Khóa: khi nhấn Khóa, trạng thái của chức vụ sẽ chuyển từ Hoạt động sang Khóa. Chức vụ bị khóa sẽ không khả dụng để gán cho các thành viên trên hệ thống nữa

- Mở khóa: khi nhấn Mở khóa, trạng thái của chức vụ sẽ chuyển từ Khóa sang Hoạt động. Người dùng có thể tiếp tục thực hiện gán chức vụ này cho các thành viên khác trong tổ chức

- Chỉnh sửa: nhấn chỉnh sửa khi muốn cập nhật/thay đổi thông tin chức vụ

- Nhân bản: nhấn nhân bản khi muốn tạo bản sao của chức vụ đã tạo

- Xóa: nhấn xóa để xóa chức vụ đã tạo