Cập nhật thông tin tài khoản

  • Người dùng đăng nhập hệ thống theo tên đăng nhập và mật khẩu đã đặt
  • Chọn biểu tượng người dùng ở góc phải trên cùng => Chọn thông tin cá nhân
  • Kiểm tra các thông tin cá nhân và sửa đổi, cập nhật nếu cần
  • Nhấn chọn Lưu thay đổi để hoàn thành quá trình cập nhật thông tin tài khoản