Thêm mới tổ chức

  • Chọn menu chức năng Tổ chức => Nhấn chọn Cơ cấu tổ chức
  • Nhấn chọn Thêm mới tổ chức
  • Tại màn hình Thêm mới tổ chức, Người dùng thực hiện khai báo thông tin của tổ chức tại các trường. Những trường thông tin có dấu * là trường thông tin bắt buộc nhập
  • Nếu cần tài khoản quản trị, tích chọn Tài khoản Admin và điền thông tin người đại diện vào các trường thông tin yêu cầu. Người được gán tài khoản Admin sẽ có đầy đủ quyền quản trị tại tổ chức/đơn vị/phòng ban mà người dùng đó trực thuộc.

  • Nhấn Hoàn thành để lưu lại các thông tin vừa điền hoặc Hủy bỏ để hủy cập nhật nếu không còn nhu cầu
  • Trường hợp Người dùng thêm mới tổ chức và có gán tài khoản Admin thành công, hệ thống sẽ gửi thông tin kích hoạt vào tài khoản email của người đại diện. Người đại diện thực hiện luồng kích hoạt lần đầu để đăng nhập và sử dụng hệ thống.