Thêm mới nhóm người dùng

Nhóm được tạo ra nhằm mục đích chia sẻ nhanh tài liệu. Người dùng thay vì phải chia sẻ tài liệu cho từng thành viên thì có thể tạo nhóm và chia sẻ cho nhóm. Mỗi nhóm người dùng phải có tối thiểu 2 thành viên

Để thêm mới Nhóm người dùng, người dùng thực hiện theo các bước sau:

  • Truy cập chức năng Tổ chức\Nhóm người dùng và nhấn chọn Thêm mới nhóm người dùng
  • Tại màn hình Thêm mới nhóm người dùng, người dùng thực hiện điền các thông tin: Đơn vị/Phòng ban để giới hạn phạm vi thành viên trực thuộc, Tên nhóm, Mô tả nhóm. Những trường có dấu * là trường bắt buộc điền.
  • Tiếp theo, người dùng thực hiện thêm các thành viên vào nhóm. Hệ thống cho phép thêm lẻ từng thành viên và thêm theo nhóm đã tồn tại. Người dùng chọn vai trò cho thành viên thuộc nhóm gồm: Quản lý nhóm hoặc Thành viên. Quản lý nhóm sẽ có quyền thêm, sửa, xóa thành viên của nhóm này và mỗi nhóm thêm mới chỉ được tồn tại một quản lý nhóm. Nhấn “Thêm” để xác nhận thêm thành viên/nhóm/đơn vị phòng ban đang chọn và danh sách thành viên thuộc nhóm

  • Nhấn Hoàn thành để hoàn tất quá trình thêm mới hoặc nhấn Hủy bỏ nếu không còn nhu cầu