Quản lý nhóm người dùng

Các tính năng có thể thao tác với Nhóm người dùng sau khi thêm mới gồm:

- Chỉnh sửa: nhấn chỉnh sửa khi muốn cập nhật/thay đổi thông tin nhóm người dùng đã tạo

- Nhân bản: nhấn nhân bản khi muốn tạo bản sao của nhóm người dùng đã tạo

- Xóa: nhấn xóa khi muốn xóa nhóm người dùng đã tạo