Thêm mới thành viên

  • Chọn menu chức năng Tổ chức => Nhấn chọn Thành viên
  • Nhấn chọn Thêm người dùng
  • Tại màn hình Thêm mới thành viên, Người dùng thực hiện khai báo thông tin thành viên tại các trường. Những trường thông tin có dấu * là trường thông tin bắt buộc nhập. Các trường thông tin: Đơn vị/Phòng ban, Nhóm người dùng, Chức vụ, Vai trò, Nhóm quyền hệ thống lấy dữ liệu từ các chức năng tương ứng trên hệ thống, Người dùng thực hiện chọn giá trị trong danh sách gợi ý.
  • Nhấn Hoàn thành để lưu lại các thông tin vừa điền hoặc Hủy bỏ để hủy cập nhật nếu không còn nhu cầu.