Quản lý tổ chức

Sau khi thêm mới tổ chức thành công, Người dùng có thể quản lý tổ chức bằng các tính năng của hệ thống, bao gồm:

- Khóa: khi nhấn khóa, trạng thái của tổ chức sẽ chuyển từ hoạt động sang khóa. Khi khóa Tổ chức cấp trên thì các tổ chức, đơn vị, tài khoản trực thuộc cũng khóa theo và không đăng nhập được vào hệ thống.

- Mở khóa: khi nhấn mở khóa, trạng thái của tổ chức sẽ chuyển từ khóa sang hoạt động. Khi mở khóa Tổ chức cấp trên thì các tổ chức, đơn vị, tài khoản trực thuộc cũng mở khóa theo.

- Chỉnh sửa: nhấn chỉnh sửa khi muốn cập nhật/thay đổi thông tin tổ chức

- Nhân bản: nhấn nhân bản khi muốn tạo bản sao của tổ chức đã tạo

- Xóa: nhấn xóa để xóa tổ chức đã tạo. Lưu chỉ tổ chức/đơn vị phòng ban muốn xóa phải không còn tồn tại dữ liệu liên kết (ví dụ: phòng ban con, thành viên trực thuộc,…)