Quản lý nhóm quyền

Các tính năng có thể thao tác với Nhóm quyền sau khi thêm mới gồm:

- Khóa: khi nhấn Khóa, trạng thái của nhóm quyền sẽ chuyển từ Hoạt động sang Khóa. Nhóm quyền bị khóa sẽ không khả dụng để gán cho các thành viên trên hệ thống nữa

- Mở khóa: khi nhấn Mở khóa, trạng thái của nhóm quyền sẽ chuyển từ Khóa sang Hoạt động. Người dùng có thể tiếp tục thực hiện gán nhóm quyền này cho các thành viên khác trong tổ chức phục vụ mục đích phân quyền truy cập trên hệ thống

- Chỉnh sửa: nhấn chỉnh sửa khi muốn cập nhật/thay đổi thông tin nhóm quyền đã tạo

- Nhân bản: nhấn nhân bản khi muốn tạo bản sao của nhóm quyền đã tạo

- Xóa: nhấn xóa khi muốn xóa nhóm quyền đã tạo. Lưu ý: Khi xóa nhóm quyền, dữ liệu nhóm quyền này được gán với người dùng cũng sẽ bị xóa theo, tài khoản người dùng quay lại trạng thái chưa được phân quyền