Thêm mới chức vụ

  • Chọn menu chức năng Tổ chức => Nhấn chọn Chức vụ
  • Nhấn chọn Thêm mới chức vụ
  • Tại màn hình Thêm mới chức vụ, Người dùng thực hiện khai báo thông tin chức vụ tại các trường. Những trường thông tin có dấu * là trường thông tin bắt buộc nhập.
  • Nhấn Hoàn thành để lưu lại các thông tin vừa điền hoặc Hủy bỏ để hủy cập nhật nếu không còn nhu cầu. Chức vụ sau khi được thêm mới thành công sẽ dùng để gán cho các thành viên trong tổ chức phục vụ mục đích quản lý người dùng và phân quyền trên hệ thống.