Thêm mới nhóm quyền

Người dùng có thể thêm mới các quyền, giới hạn các quyền trên hệ thống để gán cho các thành viên trong tổ chức

Để thêm mới Nhóm quyền, người dùng thực hiện theo các bước sau:

  • Truy cập chức năng Tổ chức\Nhóm quyền\Thêm mới nhóm quyền
  • Tại màn hình Thêm mới nhóm quyền, người dùng thực hiện điền các thông tin: Tên nhóm quyền, Mô tả. Trường thông tin có dấu * là trường bắt buộc điền
  • Người dùng thực hiện tích chọn vào ô “Là quyền mặc định” nếu muốn nhóm quyền này trở thành quyền mặc định được gán cho thành viên khi thêm mới thành viên tại menu chức năng Tổ chức\Thành viên

    Người dùng chọn tích chọn vào các quyền mong muốn cho nhóm quyền đang thêm mới.

  • Nhấn Hoàn thành để hoàn tất quá trình thêm mới nhóm quyền hoặc nhấn Hủy bỏ nếu không còn nhu cầu