Quản lý dải cấp số

Các tính năng người dùng có thể thao tác với các dải cấp số đã tạo gồm:

- Phát hành: nhấn để phát hành dải cấp số cho tổ chức sử dụng

- Ngừng phát hành: nhấn để ngừng phát hành dải cấp số. Các loại tài liệu gắn với dải cấp số bị ngừng phát hành sẽ không tiếp tục sinh số tài liệu tự động nữa

- Chỉnh sửa: nhấn nếu muốn chỉnh sửa dải cấp số đã tạo, chỉ cho phép chỉnh sửa nếu trạng thái của dải cấp số là “Bản nháp”

- Xóa: nhấn nếu muốn xóa dải cấp số đã tạo, chỉ cho phép xóa nếu trạng thái của dải cấp số là “Bản nháp” hoặc “Ngừng phát hành”