Bộ lọc nhanh

Là cung cụ giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm các tài liệu thuộc đang đến phiên mình xử lý hoặc chờ người khác xử lý

- Cần xử lý: là thư mục chứa những tài liệu đến phiên người dùng phải xử lý

- Chờ người khác: là thư mục chứa những tài liệu người dùng đã xử lý và chuyển sang người kế tiếp xử lý (tài liệu chưa hoàn thành

- Hoàn thành: là thư mục chứa những tài liệu đã kết thúc luồng xử lý, hoàn thành luồng ký và đưa vào lưu trữ