Quản lý mẫu tài liệu

Để quản lý Mẫu tài liệu, người dùng truy cập menu chức năng Tài liệu\Mẫu tài liệu. Menu Mẫu tài liệu bao gồm hai menu con:

- Mẫu của tôi: là thư mục chứa những mẫu do chính người dùng khởi tạo

- Mẫu được chia sẻ: là thư mục chứa những mẫu do người khác chia sẻ cho người dùng

Mẫu tài liệu sẽ có 2 trạng thái gồm: “Phát hành” hoặc “Ngừng phát hành”, các tính năng người dùng có thể thao tác với mẫu chia theo trạng thái gồm:

Trạng thái mẫu Mẫu của tôi Mẫu được chia sẻ
Phát hành Ngừng phát hành
Tạo tài liệu lẻ
Tạo tài liệu theo lô
Sao chép
Chia sẻ
Chỉnh sửa
Tải xuống
Xem lịch sử mẫu
Xem lịch sử tạo tài liệu từ mẫu
Tạo tài liệu lẻ
Tạo tài liệu theo lô
Sao chép
Chỉnh sửa (nếu được chủ sở hữu mẫu phân quyền)
Tải xuống
Xem lịch sử mẫu
Xem lịch sử tạo tài liệu từ mẫu
Xóa
Ngừng phát hành Phát hành
Chỉnh sửa
Xem lịch sử mẫu
Xem lịch sử tạo tài liệu từ mẫu
Xóa
Xóa