Tài liệu đến

Là thư mục chứa những tài liệu người dùng có tham gia trong luồng xử lý hoặc người dùng được chia sẻ (tài liệu được chia sẻ người dùng không cần tham gia xử lý, chỉ nhận để tham khảo, những tài liệu được chia sẻ phải là tài liệu đã hoàn thành).

Lưu ý: Hệ thống chỉ gửi đến thư mục Tài liệu đến cho người dùng khi đã đến phiên người đó xử lý.

Các trạng thái của tài liệu:

- Đang xử lý (là thư mục chứa các tài liệu ở các trạng thái):

+ Đang điều phối: là các tài liệu chờ phân bổ luồng ký cho hợp đồng

+ Chờ ký: là các tài liệu đang chờ ký

+ Chờ xem xét: là các tài liệu đang được rà soát, xem xét trước khi chuyển đến người xử lý tiếp theo

+ Chờ đóng dấu: là các tài liệu chờ văn thư đóng dấu

- Hoàn thành: là các tài liệu đã đã hoàn tất ký của tất cả các bên tham gia

- Hủy bỏ: là các tài liệu đã bị người dùng hủy bỏ

- Từ chối: là các tài liệu đã gửi thành công nhưng bị một trong các bên từ chối thực hiện

- Quá hạn: là các tài liệu chưa hoàn thành ký kết giữa các bên nhưng quá thời hạn xử lý, hệ thống tự động chuyển về trạng thái quá hạn và dừng hiệu lực ký kết