Quản lý loại tài liệu

Các tác vụ đối với loại tài liệu bao gồm:

- Phát hành: khả dụng nếu Loại tài liệu đang ở trạng thái bản nháp hoặc ngừng phát hành. Khi được phát hành, người dùng trong tổ chức có thể tạo tài liệu mới trên loại tài liệu này

- Ngừng phát hành: khả dụng nếu Loại tài liệu đang ở trạng thái phát hành. Khi ngừng phát hành, người dùng trong tổ chức không thể tạo tài liệu mới trên loại tài liệu này được nữa

- Chỉnh sửa: khả dụng nếu Loại tài liệu đang ở trạng thái bản nháp

- Nhân bản: sao chép từ Loại tài liệu đã có để thêm mới nhanh Loại tài liệu mới

- Xóa: người dùng nhấn xóa nếu muốn xóa Loại tài liệu. Loại tài liệu chỉ có thể xóa khi đang ở trạng thái bản nháp hoặc đã ngừng phát hành