Xác nhận

Mô tả: Hiển thị toàn bộ các thông tin tài liệu, thông tin người ký vừa cấu hình, cho phép người dùng kiểm tra các thông tin trước khi gửi tài liệu.

Người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin chung, luồng xử lý của tài liệu và chọn Gửi tài liệu để kết thúc việc tạo tài liệu. Hệ thống hiển thị thông báo “Tài liệu đã được gửi thành công” và hiển thị popup

- Nhấn chọn Lưu mẫu nếu muốn lưu tài liệu này thành mẫu để sử dụng sau này hoặc Hủy nếu không có nhu cầu lưu tài liệu thành mẫu, tài liệu được gửi đến người nhận theo trình tự ký đã cấu hình.

Nếu nhấn Lưu mẫu, hệ thống chuyển đến màn hình Xác nhận lưu mẫu. Người dùng kiểm tra và nhập thông tin Tên mẫu muốn lưu. Nhấn Lưu mẫu để hoàn tất.

Sau khi người dùng nhấn xác nhận Lưu mẫu thành công, tài liệu sẽ được lưu tại thư mục Tài liệu\Mẫu tài liệu\Mẫu của tôi