Thêm mới dải cấp số

Với những tài liệu có nhu cầu đánh số tài liệu tự động để dễ quản lý hoặc để hiển thị vào nội dung của tài liệu khi kéo thả control số tài liệu, ngoài việc tài liệu đó phải tạo trên một loại tài liệu nhất định thì người dùng có thể gắn loại tài liệu đó với một dải cấp số tự động

Để thêm mới dải cấp số, người dùng thực hiện theo các bước sau:

 • Truy cập chức năng Cài đặt\Cấu hình dải cấp số và nhấn chọn Thêm dải cấp số
 • Tại màn hình Thêm mới dải cấp số, người dùng thực hiện nhập các thông tin của dải cấp số gồm: Tên dải cấp số, Giới hạn số của dải (Từ số bao nhiêu  Đến số bao nhiêu), Bước nhảy giữa 2 số liền kề nhau, Mô tả. Những trường có dấu * là trường bắt buộc nhập.
 • • ID giải cấp số: hệ thống tự sinh

  • Từ số: số bắt đầu của dải (chỉ được nhập số > 0)

  • Đến số: số kết thúc của dải

  • Bước nhảy: khoảng cách giữa 2 số liền kề nhau

  • Số hiện tại: hệ thống hiển thị số đang sử dụng đến của dải hiện tại. Số tài liệu khi tạo tài liệu mới theo loại tài liệu được gán dải cấp số sẽ hiển thị theo công thức = Số hiện tại + Bước nhảy

 • Sau khi điền đầy đủ các thông tin của dải, người dùng nhấn:
 • - Lưu nháp: nếu muốn lưu lại quá trình thêm mới

  - Phát hành: thông tin thêm mới được lưu lại và phát hành cho mọi người dùng trong tổ chức sử dụng

  - Hủy bỏ: nếu muốn hủy quá trình thêm mới dải cấp số