Xác định người ký

Mô tả: Cho phép người dùng chọn thứ tự người xử lý tài liệu

 • Người dùng thực hiện chọn bên ký gồm:
 • - Tổ chức của tôi: là tổ chức mà người dùng trực thuộc

  - Tổ chức khác: là đối tác tổ chức giao kết hợp đồng

  - Cá nhân: là đối tác cá nhân giao kết hợp đồng

 • Khai báo luồng ký
 • Khai báo luồng ký tại tổ chức của tôi

  Nhập thông tin chung về người xử lý tài liệu

  Có 4 vai trò để người dùng chọn xử lý tài liệu trên hệ thống bao gồm:

  - Người điều phối: thực hiện tạo luồng ký cho tổ chức của bên mình (tương tự như người tạo hợp đồng tạo luồng ký) sau khi nhận được thông báo thực hiện điều phối

  - Người xem xét: thực hiện xem xét hợp đồng

  - Người ký: thực hiện ký hợp đồng

  - Văn thư: thực hiện chèn dấu doanh nghiệp lên hợp đồng

  - Nhập Họ tên/Email/Số điện thoại của người xử lý. Nếu bên ký là tổ chức của tôi, thông tin địa chỉ email, số điện thoại tự động điền theo thông tin tài khoản đã khai báo trước đó

  Người dùng có thể nhấn biểu tượng kính lúp bên cạnh ô nhập Họ tên/Email/Số điện thoại để tìm kiếm nhanh người xử lý theo đơn vị/vai trò. Nhấn chọn thành viên cần tìm kiếm và nhấn xác nhận để hoàn tất thêm người xử lý tài liệu

 • Chọn hình thức thông báo cho người xử lý tài liệu, có thể chọn nhiều hình thức cùng một lần
 • Chọn hình thức ký tài liệu đối với người ký. Hệ thống hỗ trợ các phương thức ký bao gồm: ký ảnh (không xác thực), ký ảnh xác thực OTP qua Email, ký ảnh xác thực OTP qua SMS, ký số USB Token, ký số Cloud CA
 • Tích chọn vào ô Nhắc thực hiện để đặt lịch nhắc nhở cho các bước thực hiện. Hệ thống mặc định email nhắc xử lý tài liệu cho người trong luồng theo tần suất do người khởi tạo nhập tại ô tần suất. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Lời nhắn để gửi tin nhắn riêng đến người thực hiện. Đây là trường không bắt buộc, người dùng có thể chọn hoặc không.
 • Nhấn Thêm người ký để chọn số lượng người ký tài liệu mong muốn. Với tài liệu Xác thực trên Trục phát triển Hợp đồng điện tử Việt Nam cần có ít nhất 2 người ký hợp đồng.
 • Khai báo luồng ký tại tổ chức/cá nhân đối tác

  - Nhấn Thêm bên ký để thêm các bên đối tác cùng ký kết hợp đồng. Các trường thông tin như Họ và tên, Email, Số điện thoại, Hình thức thông báo, Hình thức ký,…người dùng nhập tương tự như hướng dẫn tại áp dụng với Tổ chức của tôi

  - Người dùng có thể thay đổi thứ ký tự giữa các bên/người ký nếu tích chọn vào ô Thứ tự ký kết ở đầu trang và gõ thứ tự là ký tự số. Nếu không chọn thứ tự thực hiện sẽ theo tuần tự từ trên xuống dưới, bên tham gia nào xuất hiện trước thì thực hiện trước, sau khi hoàn thành mới đến các bên tham gia tiếp theo. Chọn trùng số nếu các bên cùng xử lý song song.

  - Chọn vào biểu tượng thùng rác để xóa người ký vừa thêm hoặc bên ký vừa thêm

 • Nhấn Tiếp tục. Hệ thống lưu lại tất cả thông tin đã được người dùng thiết lập và chuyển sang màn hình Thiết kế tài liệu