Chia sẻ mẫu tài liệu

Sau khi lưu mẫu, hệ thống hiển thị popup chia sẻ mẫu để người dùng chọn nếu muốn chia sẻ mẫu này cho các thành viên khác trong tổ chức

Nhấn Không để đóng popup hoặc nhấn Có để tiếp tục quá trình chia sẻ mẫu

Nhấn Có, hệ thống hiển thị màn hình Chia sẻ mẫu. Người dùng nhập thông tin phòng ban/đơn vị hoặc người/nhóm người dùng rồi nhấn Thêm để xác nhận. Người dùng có thể thiết lập quyền đối với người được chia sẻ mẫu gồm:

- Sử dụng: chỉ được sử dụng mẫu để tạo tài liệu

- Chỉnh sửa: có quyền sử dụng mẫu để tạo tài liệu và chỉnh sửa trực tiếp mẫu tài liệu này

Nhấn Chia sẻ đến hoàn tất tác vụ chia sẻ mẫu hoặc nhấn Hủy nếu không còn nhu cầu